සංදර්ශකය, මොනිටරය - lcd ධාවකය/පාලකය

රූප කොටස් අංකය විස්තර කොටස් ඒකක මිල මිලදී ගන්න
4176600XX-3

4176600XX-3

Digital View Inc.

CTLR DT-1920-HDMI-EDPT MICRO

ගබඩාවේ ඇත: 47,582

$147.50000

4175800XX-3

4175800XX-3

Digital View Inc.

LCD DRVR CTRLR PB ALR-1400V2

ගබඩාවේ ඇත: 32,619

$175.50000

4175900XX-3

4175900XX-3

Digital View Inc.

LCD DRVR BRD ETHERNT SVX4096-120

ගබඩාවේ ඇත: 30,351

$648.00000

ZEDP0700D6

ZEDP0700D6

AZ Displays

LCD DRIVER BOARD USB 7.0" PCAP

ගබඩාවේ ඇත: 20

$12.40000

8051 CONTROL BOARD

8051 CONTROL BOARD

Newhaven Display, Intl.

LCD DRVR BRD INFRARED/PUSHBUTTON

ගබඩාවේ ඇත: 43,895

$22.50000

EXII-7720SC

EXII-7720SC

3M

LCD DRVR BRD CAPACITIVE RS-232

ගබඩාවේ ඇත: 200

ඇණවුම මත: 200

$67.79000

ZEDP0430D44

ZEDP0430D44

AZ Displays

LCD DRIVER BOARD USB 4.3" PCAP

ගබඩාවේ ඇත: 19

$12.40000

ZEDH0700D38

ZEDH0700D38

AZ Displays

LCD DRIVER BOARD USB 7.0" HDMI

ගබඩාවේ ඇත: 20

$40.80000

4175200XX-3

4175200XX-3

Digital View Inc.

LCD DRVR BRD INFRARED SVH-1920V2

ගබඩාවේ ඇත: 0

$380.40000

4176401XX-3

4176401XX-3

Digital View Inc.

CONTROLLER BOARD HLT-1920

ගබඩාවේ ඇත: 30,430

$255.00000

ZEDP0430D12

ZEDP0430D12

AZ Displays

LCD DRIVER BOARD USB 4.3" PCAP

ගබඩාවේ ඇත: 15

$12.40000

ZEDH0700L61K

ZEDH0700L61K

LCD DRIVER BOARD USB 7.0" HDMI

ගබඩාවේ ඇත: 46,879

$60.83000

ZEDH0430D12M

ZEDH0430D12M

AZ Displays

LCD DRIVER BOARD USB 4.3" HDMI

ගබඩාවේ ඇත: 15

$40.80000

4173002XX-3

4173002XX-3

Digital View Inc.

LCD DRVR BRD HDD-1920 HDMI HDR

ගබඩාවේ ඇත: 33,108

$133.75000

4177000XX-3

4177000XX-3

Digital View Inc.

BOARD LCD CTLR DT-1920-HDMI

ගබඩාවේ ඇත: 34,904

$137.50000

ZEDH0430D44

ZEDH0430D44

AZ Displays

LCD DRIVER BOARD USB 4.3" HDMI

ගබඩාවේ ඇත: 19

$40.80000

LC74781M-9017-TLM-E

LC74781M-9017-TLM-E

Rochester Electronics

ON-SCREEN DISPLAY CONTROL

ගබඩාවේ ඇත: 50,000

ඇණවුම මත: 50,000

$3.70000

4176400XX-3

4176400XX-3

Digital View Inc.

CONTROLLER BOARD ALT-1920

ගබඩාවේ ඇත: 24

$225.00000

4176100XX-3

4176100XX-3

Digital View Inc.

LCD DRVR BRD CONTROLLER SP-4096

ගබඩාවේ ඇත: 45,194

$312.00000

ZEDP1010L35

ZEDP1010L35

AZ Displays

10.1" PCAP I2C to USB adapter

ගබඩාවේ ඇත: 4

$12.40000

Top