අප අමතන්න

China


TEL.: +86-755 8932 8940 x 156

Address: 201F,Overseas Decoration BLDG.,122 Zhenhua RD.,Futian,Shenzhen,China

France


TEL.: +33-629-67-52-03

Address: 6 rue Lallier,75009 Paris,France

Mexico Office


Tel: +52 33-2877-0350

Address: Juan Palomar Y Arias 567, Interior 39, Colonia Monraz, Guadalajara, Jalisco, 44670, Mexico

USA


Tel: +1 626-890-2036

Address: 5600 N. Flagler Dr. PH 2019 West Palm Beach,FL,US 33407

කරුණාකර ඔබගේ සම්බන්ධතා තොරතුරු සපයන්න. අපි පැය 12 ක් ඇතුළත ඔබව සම්බන්ධ කර ගන්නෙමු, නැතහොත් [email protected] අපට විද්‍යුත් තැපැල් කරන්නෙමු
Top