ඔරලෝසුව/කාලය - ic බැටරි

රූප කොටස් අංකය විස්තර කොටස් ඒකක මිල මිලදී ගන්න
M4T32-BR12SH1

M4T32-BR12SH1

STMicroelectronics

SNAPHAT BATT/CRYSTAL FOR SOIC

ගබඩාවේ ඇත: 3,236

$7.83000

BQ48SH-28X6NSH

BQ48SH-28X6NSH

Rochester Electronics

CONSUMER/INTERFACE ICS

ගබඩාවේ ඇත: 39,468

$6.14000

M4T28-BR12SH1

M4T28-BR12SH1

STMicroelectronics

SNAPHAT BATT/CRYSTAL FOR SOIC

ගබඩාවේ ඇත: 11,672

ඇණවුම මත: 999

$5.32000

M4T32-BR12SH6

M4T32-BR12SH6

STMicroelectronics

SNAPHAT BATT/CRYSTAL FOR SOIC

ගබඩාවේ ඇත: 1,876

$8.52000

Top