ගුණාත්මක වගකීමක්

ගුණාත්මක කැපවීම

ඒ. නව සහ මුල් කොටස් පමණි;
බී. මාස 12 ක වගකීමක්
c. ව්‍යාජ නැත: කිසියම් කොටසක් ව්‍යාජ බව සොයා ගන්නේ නම්, අපි කොන්දේසි විරහිතව ආපසු පැමිණීම හෝ ප්‍රතිස්ථාපනය පිළිගනිමු.

Top